Courtesy of Missouri State Archives2012 Eric Okurowski