Photo by Joseph Stuhr

Photo by Joseph Stuhr
Per MLB/Phillies.

Per MLB/Phillies.

Per MLB/Phillies.

Per MLB/Phillies.

Per MLB/Phillies.

Per MLB/Phillies.2012 Eric Okurowski