February 16, 2009
Photos by Amy Okurowski2012 Eric Okurowski