February 17, 2009
Photos by Ken Caron2012 Eric Okurowski