April 21, 2007
Photo by Ray Okurowski

2012 Eric Okurowski