November 2, 2007
Photos by Luis Rodriguez2012 Eric Okurowski