Atlanta, GA -- Opened: 1965 (First MLB Game: 1966)

2012 Eric Okurowski