Toronto, Ontario -- Opened: 19772012 Eric Okurowski