San Diego, CA -- Opened: 1967

2012 Eric Okurowski