Philadelphia, PA -- Opened: 1909

2012 Eric Okurowski