Toronto, Ontario -- Opened: 19892012 Eric Okurowski