Philadelphia, PA -- Opened: 19712012 Eric Okurowski