Old Comiskey Park


Photos by Ray Okurowski

Back to Stadium Page

1998 Eric Okurowski