Fulton County Stadium

Home of the Atalnta Braves -- Atlanta, GeorgiaAdam Okurowski 2001