EXTERIOR

Atlanta Braves -- Opened: 2017

2020 Eric Okurowski