Chicago White Sox -- 1910-1990

2016 Eric Okurowski