Minnesota Twins -- 1961-1981


2016 Eric Okurowski