Tampa Bay Rays -- Opened: 1990
Photos from 2010 by Amy Okurowski
Photos from 19982012 Eric Okurowski