New York Yankees
1923-2008


February 15, 2010
Photos by Eric Okurowski2011 Eric Okurowski