Yankee Stadium Renovation

This plan was proposed in 1998 by Bronx Borough Prez Ferrer.2011 Eric Okurowski